bedrijf

Faillissement Aanvragen: Alles wat je moet Weten

Het aanvragen van een faillissement is een ingrijpende stap voor bedrijven en particulieren. Dit proces komt in beeld wanneer een debiteur niet langer in staat is om zijn schulden te betalen. Dit artikel bespreekt de belangrijkste aspecten van het aanvrag faillissement, waaronder de rol van een advocaat, de procedure voor een BV, en de bijbehorende kosten.

Aanvraag Faillissement
Een faillissement kan door verschillende partijen worden aangevraagd: de schuldenaar zelf, één of meerdere schuldeisers, of het Openbaar Ministerie in geval van een zwaarwegend algemeen belang. De aanvraag wordt ingediend bij de rechtbank, die bepaalt of het faillissement wordt uitgesproken.

Voorwaarden
Meer dan één schuldeiser: De debiteur moet meerdere schuldeisers hebben.
Niet kunnen betalen: De debiteur moet hebben aangetoond dat hij niet langer in staat is zijn schulden te voldoen.
Advocaat Faillissement
Het inschakelen van een advocaat is vaak noodzakelijk bij het aanvragen van een faillissement. Een gespecialiseerde advocaat kan helpen met het opstellen van de aanvraag en het begeleiden van het proces.

Rol van de Advocaat
Begeleiding en Advies: De advocaat biedt juridisch advies en helpt bij het voorbereiden van de benodigde documenten.
Vertegenwoordiging: Tijdens de zitting vertegenwoordigt de advocaat de belangen van de cliënt.
Afhandeling: Na het uitspreken van het faillissement, helpt de advocaat bij de verdere afhandeling en eventuele doorstart mogelijkheden.
Faillissement BV Aanvragen
Een besloten vennootschap (BV) kan failliet worden verklaard wanneer zij niet langer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. De procedure hiervoor verschilt enigszins van die voor particulieren.

Procedure
Aanvraag indienen: Een BV, schuldeiser of curator kan de aanvraag indienen bij de rechtbank.
Beoordeling rechtbank: De rechtbank beoordeelt of er sprake is van een situatie van ‘ophouden te betalen’.
Curator aanstellen: Bij een uitspraak tot faillissement wordt een curator aangesteld die het beheer en de vereffening van de boedel op zich neemt.
Gevolgen voor de BV
Beheer overnemen: De curator neemt de leiding over het bedrijf over.
Activiteiten stoppen: In veel gevallen worden de bedrijfsactiviteiten stilgelegd.
Verkoop activa: De curator zal de activa van de BV verkopen om zoveel mogelijk schulden te voldoen.
Kosten Faillissement Aanvragen
Het aanvragen van een faillissement brengt verschillende kosten met zich mee.

Kostenposten
Griffierechten: Kosten voor het indienen van de aanvraag bij de rechtbank.
Advocaatkosten: Vergoeding voor de diensten van de advocaat.
Curator: De kosten voor de curator worden uit de boedel betaald.
Indicatie Kosten
De exacte kosten kunnen variëren, maar gemiddeld moeten aanvragers rekening houden met een bedrag tussen de € 1.500 en € 3.000. Dit bedrag kan hoger uitvallen afhankelijk van de complexiteit van de zaak en de betrokken activa.

Het aanvragen van een faillissement is een complexe juridische procedure die zorgvuldig moet worden aangepakt. Het inschakelen van een ervaren advocaat is cruciaal voor een soepele afhandeling. Bedrijven zoals een BV moeten extra aandacht besteden aan de specifieke procedures en gevolgen. De kosten kunnen aanzienlijk zijn, maar zijn een noodzakelijke uitgave om tot een rechtvaardige afwikkeling van schulden te komen.